Wednesday, April 03, 2013

Haripath - Dyaneshwar

The Web has lots and tons of information, but there are certain cases wherein either information is not available or is on paid terms.
Recently i was on the lookout of Haripath abhang from Sant Dyaneshwar, although there is a youtube video available at this link, but there aren't any lyrics.

So i decided to type the Sant Dyaneshwar abhangs in Marathi.
                    
                                     १
देवाचिया  द्वारी उभा क्षणभरी । तेणें मुक्ती चारी साधियेल्या  ।। १ ।।
हरी मुखे म्हणा हरी मुखे म्हणा । पुण्याची गणना कौण करि    ।। २ ।।
असोनी संसारी जिव्हे वेगु करी । वेद्शाश्त्र उभारी बाह्या सदा ।। ३ ।।
ज्ञानदेव म्हणे व्यासाचिया खुणा । द्वारकेचा राणा पांडवा घरी  ।। ४ ।।

                                     २
चहू वेदीं जाण पाट्शास्त्री कारण  । आठराहीं पुरणे हरिसी गाती  ।। १ ।।
मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता । वायां व्यर्थ कथा सांडी मार्ग     ।। २ ।।
एक हरी आत्मा जीवशिव सम । वायां दुर्गमी न घालीं मन         ।। ३ ।।
ज्ञानदेव पाठ हरी हा वैकुंठ    । भरला घनदाट हरी दिसे          ।। ४ ।।

                                    ३
त्रिगुण असार निर्गुण हें सार । सारासार विचार हरीपाठ ।। १ ।।
सगुण निर्गुण गुणांचे अगुण  । हरिविणे मत व्यर्थ जाय   ।। २ ।।
अव्यक्त निराकार राहीं ज्या आकार  । जेथुनि  चराचर त्यासी भजे  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव ध्यानीं रामकृष्ण मनीं  । अनंत जान्मानी पुण्या होय  ।। ४ ।।

                                    ४
भावेंवीण भक्ती भक्तीवीण मुक्ती  । बळेंवीण शक्ती बोलू नये  ।। १ ।।
 कैसेनि दैवत प्रसन त्वरित । उगा राहें निवांत शीणसी वायां  ।। २ ।।
सायासें करिसी प्रपंच दिननिशीं  । हरिसी न भजसी कोण्या गुणे ।। ३ ।।
ज्ञानदेव म्हणे हरिजप करणें  । तुटेल धरणे प्रपंचाचें ।। ४ ।।

                                  ५
योग याग विधी येणें नोहे सिद्धी  । वायांची उपाधि दंभधर्म  ।। १ ।।
भावेंवीण देव न कळे नि:संदेह  । गुरुवीण अनुभव कैसा कळे  ।। २ ।।
तपेवीण दैवत दिधल्यावीण प्राप्त । गुजेवीण हित कोण सांगे  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव मार्ग दृष्टांताची मात  । साधूचे संगती तरुणोपाय  ।। ४ ।।

                                  ६
साधुबोध झाला तो नुरोनियां ठेला । ठायींच मुरला अनुभवें  ।। १ ।।
कापुराची वाती उजळती ज्योती  । ठायींच समाप्ती झाली जैसी  ।। २ ।।
मोक्षरेखें आला भाग्ये विनटला  । साधूचा अंकिला हरीभक्त  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवा गोडी संगती सज्जनीं । हरी दिसे जनीं आत्मतत्वीं ।। ४ ।।

                                  ७
पर्वताप्रमाणें पातक करणें । वज्रलेप होणें अभक्तांसी  ।। १ ।।
नाहीं ज्यासीं भक्ती ते पतित अभक्त । हरिसी न भजत दैवहत ।। २ ।।
अनंत वाचाल बरळती बरळ  । त्यां कैंचा दयाळ पावे हरी  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा हा निधान । सर्वांघटीं पूर्णे एक नांदे  ।। ४ ।।

                                   ८
संतांचे संगती मनोमार्गगती  । आकळावा श्रीपति येणें पंथे  ।। १ ।।
रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा । आत्मा जो शिवाचा राम जप  ।। २ ।।
एकतत्वी नाम साधिती साधन । द्वैताचें बंधन न बाधिजे ।। ३ ।।
नाममृत गोडी वैष्णवां लाधली  । योगियां साधली जीवनकळा  ।। ४ ।।
सत्वर उच्चार प्रल्हादी बिंबला । उद्धवा लाधला कृष्णदाता ।। ५ ।।
ज्ञानदेव म्हणे नाम हें सुलभ  । सर्वत्र दुर्लभ विरळा जाणे  ।। ६ ।।

                                 ९
विष्णुवीणे जप व्यर्थ त्याचें ज्ञान । रामकृष्णी मन नाहीं ज्याचे ।। १ ।।
उपजोनी करंटा नेणें उद्द्य वाटा  । रामकृष्णी पैठा कैसा होय ।। २ ।।
द्वैताची झाडणी गुरुविण ज्ञान । त्या कैंचें कीर्तन घडे नामीं ।। ३ ।।
ज्ञानदेव म्हणे सगुण हें ध्यान । नामपाठ मौन प्रपंचाचें ।। ४ ।।

                                १०
त्रिवेणीसंगमीं नाना तिथें भ्रमीं  । चित नाहीं नामीं तरी ते व्यर्थ  ।। १ ।।
नामासी विन्मुख तो नर पापिया  । हरीविण धावंया न पावे कोणी  ।। २ ।।
पुरणप्रसिद्ध बोलिले वाल्मिकी  । नामें तिन्ही लोक उद्धरती  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव म्हणे नाम जप हरीचें  । परंपरा त्यांचे कळ शुद्ध  ।। ४ ।।

                                 ११
हरिउच्चारणी अनंत पापराशी  । जातील लयासी क्षणमात्रे  ।। १ ।।
तृण अग्निमेळें समरस झाले । तैसें नामें केलें जपता हरी  ।। २ ।।
हरिउच्चारण मंत्र पैं अगाध । पळे भूतबाधा भय यांचे  ।।३ ।।
ज्ञानदेव म्हणे हरी माझा समर्थ । न करवे अर्थ उपनिषदां  ।। ४ ।।

                                 १२
तीर्थ व्रत नेम भावेविण सिद्धी । वायांची उपाधी करिसी जनां  ।। १ ।।
भावबळें आकळे येरवी नाकळे  । करतळीं आंवळे तैसा हरी  ।। २ ।।
पारियाचा रवा घेतां भूमीवरी । यत्न परोपरी साधन तैसें  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ती निर्गुण । दिधलें संपूर्ण माझे हातीं  ।। ४ ।।

                                 १३
समाधी हरीची सम सुखेंविण । न साधेल जाण द्वैतबुद्धी  ।। १ ।।
बुद्धीचें वैभव अन्य नाही दुजें । एका केशवराजे सकळ सिद्धी  ।। २ ।।
ऋिद्ध सिद्धी अन्य निधि अवधीच उपाधी  । जंव त्या परमानंदी मन नाहीं ।। ३ ।।
ज्ञानदेवीं रम्य रमलें समाधान । हरीचें चिंतन सर्वकाळ ।। ४ ।।

                                १४
नित्य सत्य मित हरीपाठ ज्यासी । कळिकाळ त्यासी न पाहे दृष्टी  ।। १ ।।
रामकृष्णी वाचा अनंतराशी तप । पापाचे कलप पळती पुढे ।। २ ।।
हरी हरी हरी मंत्र हा शिवाचा । म्हणती जे वाचा तया मोक्ष  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवा पाठ नारायण नाम । पाविजे उत्तम निज स्थान  ।। ४।।

                                १५
एक नाम हरी द्वैतनाम दूरी । अद्वैत कुसरी विरळा जाणे  ।। १ ।।
समबुद्धी घेतां समान श्रीहरी । शमदमां वरी हरी झाला  ।। २ ।।
सर्वघटी राम देहादेहीं एक । सुर्य प्रकाशक सहस्त्र रश्मी  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवा चित्ती हरिपाठ नेमा  । मागिलिया जन्मा मुक्त झालों  ।। ४ ।।

                                १६
हरीनाम जपे तो नर दुर्लभ । वाचेसी सुलभ राम कृष्ण ।। १ ।।
राम कृष्ण नामीं उन्मनी साधली । तयासी लाधली सकळ सिद्धी  ।। २ ।।
सिद्धी बुद्धि धर्म हरिपाठीं आले  । प्रपंची निमाले साधुसंगे  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवीं नाम रामकृष्ण ठसा । तेणें दशा दिशा आत्माराम  ।। ४ ।।

                                १७
हरीपाठकीर्ती मुखें जरी गाय । पवित्रची होय देह त्याचा  ।। १ ।।
तपाचें सामर्थ्ये तपिन्नला अमूप । चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे  ।। २ ।।
मातृपितृभ्रात सगोत्र अपार । चतुर्भुज नर होउनि ठेले  ।। ३ ।।
ज्ञान गूढगम्य ज्ञानदेवा लाधलें  । निवृतीनें दिधलें माझें हातीं  ।। ४ ।।

                               १८
हरीवंशपुरण हरीनाम संकीर्तन  । हरिविण सौजन्य नेणे कोणी  ।। १ ।।
त्या नरा लाधलें वैकुंठ जोडलें  । सकाळही घडलें तीर्थटण  ।। २ ।।
मनोमार्गे गेला तो तेथें मुकला । हरिपाठीं स्थिरावला तोचि धन्य  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवा गोडी हरिनामाची जोडी । रामकृष्णी आवडी सर्वकाळ  ।। ४ ।।

                              १९
नामसंकीर्तन वैष्णवांची जोडी  । पापें अनंत कोटी गेलीं त्यांची ।। १ ।।
अनंत जन्मांचे तप एक नाम  । सर्व मार्ग सुगम हरिपाठी  ।। २ ।।
योग याग ित्रया धर्माधर्म माया  । गेले ते विलया हरिपाठी ।। ३ ।।
ज्ञानदेवी यज्ञयाग क्रिया धर्म  । हरिविण नेम नाहीं दुजा  ।। ४ ।।

                              २०
वेदशास्त्रपुराण श्रुतिचे वचन । एक नारायण सारा जप  ।। १ ।।
जप तप कर्म हरिविण धर्म  । वाउगािच श्रम व्यर्थ जप  ।। २ ।।
हरिपाठी गेले ते निवांतािच ठेले । भ्रमर गुंतले सुमनकळिके  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवीं मंत्र हरिनामाचें शस्त्र  । यमें कुळगोत्र वर्जियेलें  ।। ४ ।।

                               २१
काळ वेळ नाम उच्चारीतां  नाहीं  । दोन्ही पक्ष पाहीं उद्धरती  ।। १ ।।
रामकृष्ण नाम सर्व दोषां हरण  । जडजीवां तारण हरी एक  ।। २ ।।
हरिनाम सार जिव्हा या नामाची । उपमा त्या देवाची कोण वाणी  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवा सांग झाला हरिपाठ  । पुर्वजां वैकुंठ मार्ग सोपा  ।। ४ ।।

                               २२
नित्यनेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ  । लक्षुमिवल्लभ त्यां जवळी  ।। १ ।।
नारायण हरी नारायण हरी  । भक्ती मुक्ती चारी घरीं त्यांच्या  ।। २ ।।
हरिविण जन्म नर्कचि पै जाणा  । यमाचा पाहुणा प्राणी होय  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव पुसे निवृत्तीसी चाड  । गगनाहूनि वाड नाम आहे  ।। ४ ।।

                               २३
सात पांच तीन दशकांचा मेला । एक तत्वी कळा दावी हरी  ।। १ ।।
तैसें  नव्हे नाम  सर्वत्र वरिष्ठ । तेथें कांहीं कष्ट न लागती  ।। २ ।।
अजपा जपणें उलट प्राणाचा ।येथेंहीं मनाचा निर्धार असे  ।। ३ ।।
ज्ञानदेवा जिणें नामेंविण व्यर्थ  । रामकृष्णी पंथ क्रमियेला  ।। ४ ।।

                                २४
जप तप कर्म क्रिया नेम धर्म  । सर्वाघटीं राम भाव शुद्ध  ।। १ ।।
न सोडी हा भावो टाकी रे संदेहो । रामकृष्ण टाहो नित्य फोडी  ।। २ ।।
जाति िवत्त गोत्र कुल शील मात । भजकां त्वरित भावनायुक्त  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव ध्यानीं रामकृष्ण मनीं  । वैकुंठभुवनीं घर केलें  ।। ४ ।।

                                २५
जाणीव नेणीव भगवंती नाही । हरिउच्चारणी  पाही मोक्ष सदा  ।। १ ।।
नारायण हरी उच्चार नामाचा । तेथें कळिकाळाचा रीघ नाही  ।। २ ।।
तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी  । ते जीवजंतुंसीं केवीं कले  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव फळ नारायण पाठ । सर्वत्र वैकुंठ केलें असे  ।। ४ ।।

                                २६
एक तत्व नाम दृढ धरीं मना  । हरिसी करुणा येईल तुझी  ।। १ ।।
तें नाम सोपें रे रामकृष्ण गोविंद । वाचेसी सदद जपे आधी  ।। २ ।।
नामापरतें तत्व नाहीं रे अन्यथा  । वायां आणि पंथा जाशी झणी  ।। ३ ।।
ज्ञानदेव नाम जपमाळ अंतरी  । धरोनी  श्रीहरी जपे सदा ।। ४ ।।

                                २७
सर्व सुखे गोडी साही शास्त्रें निवडी  । रिकामा अर्धघडी राहूं नको  ।। १ ।।
लटिका व्यवहार सर्व हा संसार । वायां येरझार हरिविण  ।। २ ।।
नाममंत्र जप कोटी जाईल पाप । रामकृष्णी संकल्प धरुनी राहे  ।। ३ ।।
निजवृत्ती हे काढी माया तोडी । इंद्रियांसवडी लपुं नको  ।। ४ ।।
तिथीं व्रतीं भाव धरीं रे करुणा  । शांति दया पाहुणा हरी करी  ।। ५ ।।

                                २८
अभंग हरिपाठ असती आठ्ठवीस  । रचिले विश्वासे ज्ञानदेंवें  ।। १ ।।
नित्य पाठ करी इंद्रायणीतीरीं । होय अधिकारी सर्वथा तो    ।। २ ।।
असावें एकाग्रीं स्वस्थ चित्त मन । उल्हासें करून स्मरण जीवी  ।। ३ ।।
अंतकाळी तैसा संकटाचें वेळीं  । हरी तया सांभाळी अंतब्राह्य  ।। ४ ।।
संतसज्जनांनी घेतली प्रचीती । आळशी मंदमती कैवीं तरें ।। ५ ।।
श्रीगुरू निवृत्ती वचन प्रेमल  । तोषला तात्काळ ज्ञानदेव  ।। ६ ।।

जय जय रामकृष्ण हरी । जय जय रामकृष्ण हरी ।।
जय जय रामकृष्ण हरी । जय जय रामकृष्ण हरी ।।
जय जय रामकृष्ण हरी । जय जय रामकृष्ण हरी ।।
जय जय रामकृष्ण हरी । जय जय रामकृष्ण हरी ।।
जय जय रामकृष्ण हरी । जय जय रामकृष्ण हरी ।।

No comments:

Post a Comment